ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านเพิ่มเติม

ภาพกิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม

โครงการส่งเสริมการตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์และแนะนำผลิตภัณฑ์สินค้า U2T for BCG (24 มกราคม 2566)

เผยเเพร่เมื่อ

วันที่ 24 ม.ค. 66 ม.ราชภัฏสกลนคร ร่วมกับ อว.ส่วนหน้า จ.สกลนคร จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์และแนะนำผลิตภัณฑ์สินค้า U2T for BCG โดยมี ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดโครงการ และ ผศ.ชาคริต ชาญชิดปรีชา
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมรายงานผลการดำเนินงาน จ.สกลนคร ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ ม.ราชภัฏสกลนคร

อ่านเพิ่มเติม “โครงการส่งเสริมการตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์และแนะนำผลิตภัณฑ์สินค้า U2T for BCG (24 มกราคม 2566)”

ประชุมหารือการขับเคลื่อนงาน อว. ส่วนหน้า จังหวัดสกลนคร (12 มกราคม 2566)

เผยเเพร่เมื่อ

วันพฤหัสบดีที่ 12 ม.ค. 2566 เวลา 10.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดย ผศ.ดร.สมบูรณ์ ชาวชายโขง รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการ อว.ส่วนหน้า จังหวัดสกลนคร เชิญ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เข้าร่วมประชุมหารือการขับเคลื่อนงาน อว. ส่วนหน้า จังหวัดสกลนคร ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meetings ณ ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น 3 ตึก 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพื่อปรึกษาหารือประเด็น 1. การลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการ U2T 2. การเสนอโครงการเพื่อขอรับงบสนับสนุนจาก สป.อว.

อ่านเพิ่มเติม “ประชุมหารือการขับเคลื่อนงาน อว. ส่วนหน้า จังหวัดสกลนคร (12 มกราคม 2566)”

ประชุมปรึกษาหารือเพื่อเตรียมความพร้อม การจัดงานดนตรี อว. ปี 2565 “ดนตรีในสวน : H.M. Song อว. บรรเลงเพลงของพ่อ” (1 ธันวาคม 2565)

เผยเเพร่เมื่อ

วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดย ผศ.ดร.ไพสิฐ บริบูรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพการศึกษา พร้อมด้วย ดร.วินิธา พานิชย์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพันธกิจสัมพันธ์ เชิญผู้บริหาร และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

อ่านเพิ่มเติม “ประชุมปรึกษาหารือเพื่อเตรียมความพร้อม การจัดงานดนตรี อว. ปี 2565 “ดนตรีในสวน : H.M. Song อว. บรรเลงเพลงของพ่อ” (1 ธันวาคม 2565)”

ประชุมชี้แจง เรื่อง การจัดงานดนตรี อว. ปี 2565 “ดนตรีในสวน : H.M. Song อว. บรรเลงเพลงของพ่อ” (30 พฤศจิกายน 2565)

เผยเเพร่เมื่อ

วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เวลา 17.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดย รศ.ดร.จิตติ กิตติเลิศไพศาล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พร้อมด้วย ผศ.ดร.ไพสิฐ บริบูรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดร.วินิธา พานิชย์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพันธกิจสัมพันธ์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

อ่านเพิ่มเติม “ประชุมชี้แจง เรื่อง การจัดงานดนตรี อว. ปี 2565 “ดนตรีในสวน : H.M. Song อว. บรรเลงเพลงของพ่อ” (30 พฤศจิกายน 2565)”

ประชุมจัดทำแผนการขับเคลื่อนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์งานด้าน ววน. ในระดับภูมิภาค ประจำปี 2567-2570 (18 ตุลาคม 2565)

เผยเเพร่เมื่อ

ประชุมจัดทำแผนการขับเคลื่อนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์งานด้าน ววน. ในระดับภูมิภาค ประจำปี 2567-2570 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meetings วันอังคารที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น.

อ่านเพิ่มเติม “ประชุมจัดทำแผนการขับเคลื่อนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์งานด้าน ววน. ในระดับภูมิภาค ประจำปี 2567-2570 (18 ตุลาคม 2565)”