คณะทำงาน อว.ส่วนหน้า ประจำจังหวัดสกลนคร

คณะทำงานหน่วยปฏิบัติการ อว.ส่วนหน้า ประจำจังหวัดสกลนคร บูรณาการคณะทำงานร่วมกัน
3 มหาวิทยาลัย

ประกอบด้วย

   1) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

   2) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

   3) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

องค์ประกอบ

1. ผู้บริหารวิทยาศาสตร์จังหวัดระดับสูง

    รองผู้ว่าราชการจังหวัด

2. หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการ อว. ส่วนหน้า  

    รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

3. คณะทำงาน

    1) รองอธิการบดี ทั้ง 3 มหาวิทยาลัย

    2) ผู้ช่วยอธิการบดี ทั้ง 3 มหาวิทยาลัย

    3) คณบดี ทั้ง 3 มหาวิทยาลัย

    4) ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีฯ มรสน.

    5) ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน มรสน.

    6) ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีการเกษตรฯ มรสน.

4. เลขานุการ

    1) ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มรสน.

    2) ผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป มก.ฉกส.

    3) หัวหน้าแผนกงานบริการวิชาการ มทร. วข.สกลนคร

5. ผู้ช่วยเลขานุการ

    1) หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป สถาบันวิจัยและพัฒนา มรสน.

    2) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน มรสน.

หน้าที่

     1. ประสานการทำงานด้านอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัย และนวัตกรรมเพิ่มขีดความสามารถผนวกกับศักยภาพ ของจังหวัดสกลนคร

     2. ขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการด้านอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมในจังหวัดสกลนคร

     3. ส่งเสริมการทำงานด้านอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัย และนวัตกรรมสนับสนุนจังหวัดสกลนคร

     4. เป็นหน่วยงานฯ รับประเด็นปัญหาที่มีความจำเป็นเร่งด่วน ของจังหวัดสกลนครเพื่อประสานงานหน่วยงานเจ้า ขององค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการแก้ปัญหา

     5. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อสนับสนุน การพัฒนาจังหวัดสกลนคร

คำสั่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ 688/ 2564

      เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาจังหวัด ประจำจังหวัดสกลนคร