หน่วยปฏิบัติงานส่วนหน้า (Office) จังหวัดสกลนคร

หน่วยปฏิบัติงานส่วนหน้า (Office) จังหวัดสกลนคร

อาคาร 10 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680 ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 โทรศัพท์ 0 4297 0047