ประชุมชี้แจงโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีสุขภาวะและยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ( 8 เมษายน 2565)

เผยเเพร่เมื่อ 211 เข้าชม

กองนโยบายและแผนจัดประชุมชี้แจงโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีสุขภาวะและยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึ้น ในวันศุกร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสภานักศึกษา ชั้น 3 อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

โดยเชิญรองอธิการบดี/คณบดี /ผู้อำนวยการ สำนัก สถาบัน/รองคณบดี/รองผู้อำนวยการ สำนัก สถาบัน ฝ่ายแผนและงบประมาณ เข้าร่วมประชุมเพื่อการขับเคลื่อนการพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษาตามกลุ่มยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และชี้แจงการดำเนินงานโครงการตามหลักเกณฑ์ การส่งมอบผลผลิตของโครงการให้ สป.อว. ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด โดย ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นประธานการประชุม จากนั้น ผศ.ดร.สมบูรณ์ ชาวชายโขง รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ แจ้งวาระการประชุม เรื่องแจ้งเพื่อทราบ และ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ตามลำดับ ฯลฯ