ประชาสัมพันธ์ผู้สนใจร่วมเสนอโครงการเพื่อบรรจุในแผนส่งเสริมการใช้ประโยชน์ด้าน ววน. ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2566 – 2570

เผยเเพร่เมื่อ 220 เข้าชม

ข้อมูลและแบบฟอร์มประกอบการพิจารณาจัดทำโครงการ

  1. หนังสือต้นเรื่องจาก สป.อว. ประชุมครั้งที่ 1 ประชุมครั้งที่ 2
  2. แบบฟอร์ม ดาวน์โหลด
  3. สไลด์นำเสนอแผนพัฒนาภาค ดาวน์โหลด