ประชุมปรึกษาหารือเพื่อเตรียมความพร้อม การจัดงานดนตรี อว. ปี 2565 “ดนตรีในสวน : H.M. Song อว. บรรเลงเพลงของพ่อ” (1 ธันวาคม 2565)

เผยเเพร่เมื่อ 441 เข้าชม

วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดย ผศ.ดร.ไพสิฐ บริบูรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพการศึกษา พร้อมด้วย ดร.วินิธา พานิชย์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพันธกิจสัมพันธ์ เชิญผู้บริหาร และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

ประชุมปรึกษาหารือเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานดนตรี อว. ปี 2565 “ดนตรีในสวน : H.M. Song อว. บรรเลงเพลงของพ่อ”ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพื่อปรึกษาหารือ การจัดงานดนตรี อว. ปี 2565 และมอบหมายงาน ในส่วนที่ต้องดำเนินการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ