ประชุมหารือการขับเคลื่อนงาน อว. ส่วนหน้า จังหวัดสกลนคร (12 มกราคม 2566)

เผยเเพร่เมื่อ 103 เข้าชม

วันพฤหัสบดีที่ 12 ม.ค. 2566 เวลา 10.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดย ผศ.ดร.สมบูรณ์ ชาวชายโขง รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการ อว.ส่วนหน้า จังหวัดสกลนคร เชิญ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เข้าร่วมประชุมหารือการขับเคลื่อนงาน อว. ส่วนหน้า จังหวัดสกลนคร ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meetings ณ ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น 3 ตึก 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพื่อปรึกษาหารือประเด็น 1. การลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการ U2T 2. การเสนอโครงการเพื่อขอรับงบสนับสนุนจาก สป.อว.