ประชุมปรึกษาหารือการร่วมต้อนรับ ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 13 ธันวาคม 2564

เผยเเพร่เมื่อ 250 เข้าชม

กองนโยบายและแผน จัดประชุมปรึกษาหารือการร่วมต้อนรับ ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และคณะเข้าตรวจเยี่ยมและหารือการดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ : U2T) ขึ้น

ในวันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยเชิญผู้บริหาร คณะ สำนัก สถาบัน และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือการเตรียมการต้อนรับท่าน ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
การชี้แจงกำหนดการ การคัดเลือกตำบล เพื่อนำเสนอนิทรรศการผลงานการดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T) ของ 6 คณะ และสถาบันวิจัยและพัฒนา หน่วยงานละ 2 ตำบล และมอบหมายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินการต้อนรับมีความพร้อมและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย