หัวข้อข่าว

ประชุมหารือการบันทึกข้อมูลชุมชน กับผู้ตรวจสอบข้อมูลรายจังหวัด (อว.ส่วนหน้า) และผู้ดูแล หน่วยงาน (CIO) 25 สิงหาคม 2565

อบรมการใช้งานข้อมูลในระบบ Thailand Community Big Data (TCD) 27 กรกฎาคม 2565

ประชุมชี้แจง เรื่อง Account ของ อว.ส่วนหน้า (22 กรกฎาคม 2565)

ประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนข้อเสนอโครงการ” (11 กรกฎาคม 2565)

ประชุมชี้แจงการใช้ระบบ PBM ของ โครงการ U2T for BCG ( 7 กรกฎาคม 2565)

ประชุมชี้แจงการเก็บข้อมูล Thailand Community Big Data (TCD) 6 กรกฎาคม 2565

ประชุมหารือผลการถอดบทเรียนโครงการ U2T ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ( 28 มิถุนายน 2565)

ประชุมหารือการจัดเตรียมสถานที่หน่วยปฏิบัติการ อว. ส่วนหน้า สกลนคร ( 15 มิถุนายน 2565)

ประชุมถอดบทเรียนโครงการ U2T ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พื้นที่จังหวัดสกลนคร ( 13 มิถุนายน 2565)

ประชุมหารือเพื่อเตรียมการประชุมถอดบทเรียนโครงการ U2T ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พื้นที่จังหวัดสกลนคร (2 มิถุนายน 2565)