ประชุมจัดทำโครงการเพื่อเสนอขอรับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจัดทำโครงการจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) 25 มกราคม 2566

เผยเเพร่เมื่อ

ประชุมจัดทำโครงการเพื่อเสนอขอรับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจัดทำโครงการจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) วันพุธที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 2 อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อ่านเพิ่มเติม “ประชุมจัดทำโครงการเพื่อเสนอขอรับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจัดทำโครงการจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) 25 มกราคม 2566”

โครงการส่งเสริมการตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์และแนะนำผลิตภัณฑ์สินค้า U2T for BCG (24 มกราคม 2566)

เผยเเพร่เมื่อ

วันที่ 24 ม.ค. 66 ม.ราชภัฏสกลนคร ร่วมกับ อว.ส่วนหน้า จ.สกลนคร จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์และแนะนำผลิตภัณฑ์สินค้า U2T for BCG โดยมี ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดโครงการ และ ผศ.ชาคริต ชาญชิดปรีชา
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมรายงานผลการดำเนินงาน จ.สกลนคร ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ ม.ราชภัฏสกลนคร

อ่านเพิ่มเติม “โครงการส่งเสริมการตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์และแนะนำผลิตภัณฑ์สินค้า U2T for BCG (24 มกราคม 2566)”

ประชุมหารือการขับเคลื่อนงาน อว. ส่วนหน้า จังหวัดสกลนคร (12 มกราคม 2566)

เผยเเพร่เมื่อ

วันพฤหัสบดีที่ 12 ม.ค. 2566 เวลา 10.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดย ผศ.ดร.สมบูรณ์ ชาวชายโขง รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการ อว.ส่วนหน้า จังหวัดสกลนคร เชิญ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เข้าร่วมประชุมหารือการขับเคลื่อนงาน อว. ส่วนหน้า จังหวัดสกลนคร ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meetings ณ ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น 3 ตึก 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพื่อปรึกษาหารือประเด็น 1. การลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการ U2T 2. การเสนอโครงการเพื่อขอรับงบสนับสนุนจาก สป.อว.

อ่านเพิ่มเติม “ประชุมหารือการขับเคลื่อนงาน อว. ส่วนหน้า จังหวัดสกลนคร (12 มกราคม 2566)”

ประชุมปรึกษาหารือเพื่อเตรียมความพร้อม การจัดงานดนตรี อว. ปี 2565 “ดนตรีในสวน : H.M. Song อว. บรรเลงเพลงของพ่อ” (1 ธันวาคม 2565)

เผยเเพร่เมื่อ

วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดย ผศ.ดร.ไพสิฐ บริบูรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพการศึกษา พร้อมด้วย ดร.วินิธา พานิชย์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพันธกิจสัมพันธ์ เชิญผู้บริหาร และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

อ่านเพิ่มเติม “ประชุมปรึกษาหารือเพื่อเตรียมความพร้อม การจัดงานดนตรี อว. ปี 2565 “ดนตรีในสวน : H.M. Song อว. บรรเลงเพลงของพ่อ” (1 ธันวาคม 2565)”

ประชุมชี้แจง เรื่อง การจัดงานดนตรี อว. ปี 2565 “ดนตรีในสวน : H.M. Song อว. บรรเลงเพลงของพ่อ” (30 พฤศจิกายน 2565)

เผยเเพร่เมื่อ

วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เวลา 17.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดย รศ.ดร.จิตติ กิตติเลิศไพศาล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พร้อมด้วย ผศ.ดร.ไพสิฐ บริบูรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดร.วินิธา พานิชย์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพันธกิจสัมพันธ์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

อ่านเพิ่มเติม “ประชุมชี้แจง เรื่อง การจัดงานดนตรี อว. ปี 2565 “ดนตรีในสวน : H.M. Song อว. บรรเลงเพลงของพ่อ” (30 พฤศจิกายน 2565)”

ประชุมจัดทำแผนการขับเคลื่อนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์งานด้าน ววน. ในระดับภูมิภาค ประจำปี 2567-2570 (18 ตุลาคม 2565)

เผยเเพร่เมื่อ

ประชุมจัดทำแผนการขับเคลื่อนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์งานด้าน ววน. ในระดับภูมิภาค ประจำปี 2567-2570 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meetings วันอังคารที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น.

อ่านเพิ่มเติม “ประชุมจัดทำแผนการขับเคลื่อนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์งานด้าน ววน. ในระดับภูมิภาค ประจำปี 2567-2570 (18 ตุลาคม 2565)”

ประชุมชี้แจงการจัดทำแผนขับเคลื่อนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์งานด้าน ววน. ในระดับภูมิภาค ประจำปี 2567 – 2570 (10 ตุลาคม 2565)

เผยเเพร่เมื่อ

วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 12.30 น. หน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของ อว. ส่วนหน้า จังหวัดสกลนคร โดย ผศ.ดร.สมบูรณ์ ชาวชายโขง รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมชี้แจงการจัดทำแผนขับเคลื่อนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์งานด้าน ววน. ในระดับภูมิภาค ประจำปี 2567 – 2570 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meetings ณ ห้องประชุมกองนโยบายและแผน ชั้น 4 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อ่านเพิ่มเติม “ประชุมชี้แจงการจัดทำแผนขับเคลื่อนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์งานด้าน ววน. ในระดับภูมิภาค ประจำปี 2567 – 2570 (10 ตุลาคม 2565)”

ประชุมชี้แจง “การรับสมัครผู้ประกอบการ OTOP เข้าร่วมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน (แนวทางคูปองวิทย์เพื่อโอท็อป) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566” (4 ตุลาคม 2565)

เผยเเพร่เมื่อ

วันอังคารที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น. หน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของ อว. ส่วนหน้า จังหวัดสกลนคร โดย ผศ.ดร.สมบูรณ์ ชาวชายโขง รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมชี้แจง “การรับสมัครผู้ประกอบการ OTOP เข้าร่วมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน (แนวทางคูปองวิทย์เพื่อโอท็อป) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meetings ณ ห้องประชุมกองนโยบายและแผน ชั้น 4 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อ่านเพิ่มเติม “ประชุมชี้แจง “การรับสมัครผู้ประกอบการ OTOP เข้าร่วมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน (แนวทางคูปองวิทย์เพื่อโอท็อป) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566” (4 ตุลาคม 2565)”

ประชุมหารือการรับสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้า (แนวทางคูปองวิทย์เพื่อโอท็อป) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ( 13 กันยายน 2565)

เผยเเพร่เมื่อ

วันอังคารที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. หน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของ อว. ส่วนหน้า จังหวัดสกลนคร โดย ผศ.ดร.สมบูรณ์ ชาวชายโขง รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ พร้อมด้วย ดร.วินิธา พานิชย์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพันธกิจสัมพันธ์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

อ่านเพิ่มเติม “ประชุมหารือการรับสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้า (แนวทางคูปองวิทย์เพื่อโอท็อป) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ( 13 กันยายน 2565)”

ประชุมหารือการบันทึกข้อมูลชุมชน กับผู้ตรวจสอบข้อมูลรายจังหวัด (อว.ส่วนหน้า) และผู้ดูแล หน่วยงาน (CIO) 25 สิงหาคม 2565

เผยเเพร่เมื่อ

วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. หน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของ อว. ส่วนหน้า จังหวัดสกลนคร โดย ผศ.ดร.สมบูรณ์ ชาวชายโขง รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ พร้อมบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมหารือการบันทึกข้อมูลชุมชน กับผู้ตรวจสอบข้อมูลรายจังหวัด (อว.ส่วนหน้า) และผู้ดูแล หน่วยงาน (CIO)

อ่านเพิ่มเติม “ประชุมหารือการบันทึกข้อมูลชุมชน กับผู้ตรวจสอบข้อมูลรายจังหวัด (อว.ส่วนหน้า) และผู้ดูแล หน่วยงาน (CIO) 25 สิงหาคม 2565”