อบรมการใช้งานข้อมูลในระบบ Thailand Community Big Data (TCD) 27 กรกฎาคม 2565

เผยเเพร่เมื่อ

วันพุธที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 – 15.00 น. หน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของ อว. ส่วนหน้า จังหวัดสกลนคร โดย ผศ.ดร.สมบูรณ์ ชาวชายโขง รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมอบรมการใช้งานข้อมูลในระบบ Thailand Community Big Data (TCD)

อ่านเพิ่มเติม “อบรมการใช้งานข้อมูลในระบบ Thailand Community Big Data (TCD) 27 กรกฎาคม 2565”

ประชุมชี้แจง เรื่อง Account ของ อว.ส่วนหน้า (22 กรกฎาคม 2565)

เผยเเพร่เมื่อ

วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 17.30 น. หน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของ อว. ส่วนหน้า จังหวัดสกลนคร โดย ผศ.ดร.สมบูรณ์ ชาวชายโขง รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ พร้อมด้วย นางสาวเบญจพร มายูร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ผู้ประสานงานหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของ อว. ส่วนหน้า จังหวัดสกลนคร และนางสาวชนกญาดา โคตรสาลี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ผู้ประสานงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)

อ่านเพิ่มเติม “ประชุมชี้แจง เรื่อง Account ของ อว.ส่วนหน้า (22 กรกฎาคม 2565)”

ประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนข้อเสนอโครงการ” (11 กรกฎาคม 2565)

เผยเเพร่เมื่อ

วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น. คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดย ผศ.ดร.สมบูรณ์ ชาวชายโขง รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ เชิญผู้สนใจ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนข้อเสนอโครงการ”

อ่านเพิ่มเติม “ประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนข้อเสนอโครงการ” (11 กรกฎาคม 2565)”

ประชุมชี้แจงการใช้ระบบ PBM ของ โครงการ U2T for BCG ( 7 กรกฎาคม 2565)

เผยเเพร่เมื่อ

วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 11.00 – 12.30 น. หน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของ อว. ส่วนหน้า จังหวัดสกลนคร โดย ผศ.ดร.สมบูรณ์ ชาวชายโขง รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ เชิญประธานตำบล และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับฟัง ประชุมชี้แจงการใช้ระบบ PBM ของ โครงการ U2T for BCG ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meetings โดย สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพื่อร่วมรับฟังการชี้แจงการใช้ระบบ PBM ของ โครงการ U2T for BCG ร่วมกัน

อ่านเพิ่มเติม “ประชุมชี้แจงการใช้ระบบ PBM ของ โครงการ U2T for BCG ( 7 กรกฎาคม 2565)”

ประชุมชี้แจงการเก็บข้อมูล Thailand Community Big Data (TCD) 6 กรกฎาคม 2565

เผยเเพร่เมื่อ

วันพุธที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. หน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของ อว. ส่วนหน้า จังหวัดสกลนคร โดย ผศ.ดร.สมบูรณ์ ชาวชายโขง รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมชี้แจงการเก็บข้อมูล Thailand Community Big Data (TCD) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meetings ณ ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อ่านเพิ่มเติม “ประชุมชี้แจงการเก็บข้อมูล Thailand Community Big Data (TCD) 6 กรกฎาคม 2565”

ประชุมหารือผลการถอดบทเรียนโครงการ U2T ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ( 28 มิถุนายน 2565)

เผยเเพร่เมื่อ

วันพุธที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 – 15.00 น. หน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของ อว. ส่วนหน้า จังหวัดสกลนคร โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้าร่วมประชุมหารือผลการถอดบทเรียนโครงการ U2T ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meetings ณ ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม รายจังหวัดของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ : U2T) รวมทั้งประเมินและติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในภาพรวมของจังหวัดที่รับผิดชอบ ฯลฯ

อ่านเพิ่มเติม “ประชุมหารือผลการถอดบทเรียนโครงการ U2T ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ( 28 มิถุนายน 2565)”

ประชุมหารือการจัดเตรียมสถานที่หน่วยปฏิบัติการ อว. ส่วนหน้า สกลนคร ( 15 มิถุนายน 2565)

เผยเเพร่เมื่อ

วันพุธที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น. หน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของ อว. ส่วนหน้า จังหวัดสกลนคร โดย ผศ.ดร.สมบูรณ์ ชาวชายโขง รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ พร้อมด้วย นางสาวเบญจพร มายูร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ผู้ประสานงานหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของ อว. ส่วนหน้า จังหวัดสกลนคร ประชุมหารือการจัดเตรียมสถานที่หน่วยปฏิบัติการ อว. ส่วนหน้า สกลนคร ร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สป.อว.) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom Cloud Meeting ณ ห้องประชุมกองนโยบายและแผน ชั้น 4 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อ่านเพิ่มเติม “ประชุมหารือการจัดเตรียมสถานที่หน่วยปฏิบัติการ อว. ส่วนหน้า สกลนคร ( 15 มิถุนายน 2565)”

ประชุมถอดบทเรียนโครงการ U2T ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พื้นที่จังหวัดสกลนคร ( 13 มิถุนายน 2565)

เผยเเพร่เมื่อ

วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 – 16.30 น. หน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของ อว. ส่วนหน้า จังหวัดสกลนคร โดย ผศ.สมบูรณ์ ชาวชายโขง รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ และหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของ อว. ส่วนหน้า จังหวัดสกลนคร เชิญหัวหน้าโครงการ ผู้แทน นักศึกษา บัณฑิต ประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้นำชุมชนในพื้นที่แต่ละตำบลภายใต้การบริการวิชาการของ 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร และ 3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

อ่านเพิ่มเติม “ประชุมถอดบทเรียนโครงการ U2T ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พื้นที่จังหวัดสกลนคร ( 13 มิถุนายน 2565)”

ประชุมหารือเพื่อเตรียมการประชุมถอดบทเรียนโครงการ U2T ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พื้นที่จังหวัดสกลนคร (2 มิถุนายน 2565)

เผยเเพร่เมื่อ

วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น. หน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของ อว. ส่วนหน้า จังหวัดสกลนคร โดย ผศ.สมบูรณ์ ชาวชายโขง รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ และหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของ อว. ส่วนหน้า จังหวัดสกลนคร เชิญคณะทำงาน อว. ส่วนหน้า จังหวัดสกลนคร และคณะทำงานแต่ละตำบล ภายใต้การบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

อ่านเพิ่มเติม “ประชุมหารือเพื่อเตรียมการประชุมถอดบทเรียนโครงการ U2T ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พื้นที่จังหวัดสกลนคร (2 มิถุนายน 2565)”

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ และคณะผู้บริหารกระทรวงฯ เข้าตรวจเยี่ยมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานของ อว. ส่วนหน้า จังหวัดสกลนคร ( 26 พฤษภาคม 2565)

เผยเเพร่เมื่อ

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ และคณะผู้บริหารกระทรวงฯ เข้าตรวจเยี่ยมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานของ อว. ส่วนหน้า จังหวัดสกลนคร ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อ่านเพิ่มเติม “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ และคณะผู้บริหารกระทรวงฯ เข้าตรวจเยี่ยมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานของ อว. ส่วนหน้า จังหวัดสกลนคร ( 26 พฤษภาคม 2565)”